Hopp til innhold
  Hopp til menyen
  Avansert

  31.1 Tilsyn

  Endring i embetsoppdrag 

  Oppdrag

  Fylkesmannen skal

  • gjennomføre tilsyn med at kommuner og fylkeskommuner og andre som driver opplæring etter opplæringslova (inkludert opplæring for voksne, opplæring innenfor kriminalomsorgen og opplæring i sosiale og medisinske institusjoner), overholder de lovbestemte krav som gjelder for opplæringen, jf. opplæringslova §§ 14-1, 4A-10.
  • prioritere arbeid for at tilsynsobjektene retter lovbrudd avdekket gjennom tilsyn
  • gjennomføre tilsynsvirksomhet etter gjeldende metodehåndbok og instruksverk
  • gjennomføre felles nasjonalt tilsyn (FNT) på området elevenes psykososiale miljø. Det felles nasjonale tilsynet hadde oppstart høsten 2010 og videreføres i 2011.
  • gjennomføre tilsyn med prioriterte områder i henhold til instrukser på områdene. Utdanningsdirektørenes arbeidsutvalg (AU) fordeler antall tilsyn på hvert enkelt embete i regionen.

  Minimumskrav for hver region:

  Voksnes rett til grunnopplæring Region Øst (Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold) Minst15 tilsyn i regionen.
  Samiske elevers rettigheter etter opplæringsloven Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) Minst 9 tilsyn i regionen.
  Lokalt læreplanarbeid Region Midt (Sør- og Nord-Trøndelag, Hedmark, Oppland) og i tillegg Møre og Romsdal Minst 10 tilsyn i regionen.
  Nasjonale prøver Region Sør-Vest (Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) Minst 15 tilsyn i regionen.

  • gjennomføre tilsynsaktivitet i hvert enkelt embete i tråd med vedlagte oversikt: Tilsynsplaner for alle embetene 2011
  • gjennomføre en systematisk informasjonsinnhenting som gir en oversikt over risikoområder og indikasjoner på regelbrudd i fylket. Dette skal omfatte informasjon om både offentlige og private skoler.
  • gjennomføre tilsynsvirksomheten med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderinger. Utdanningsdirektoratet vil i løpet av 2011 utvikle en felles prioriteringsmodell for risiko- og vesentlighetsvurderinger.
  • publisere alle sine tilsynsrapporter på fylkesmannen.no senest en måned etter klagefristens utløp
  Finansiering

  Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510).

  Bakgrunnsinformasjon

  Rapportering

  I årsrapporten:

  Årsrapporten fra Fylkesmannen skal inneholde en konkret vurdering av egen måloppnåelse på resultatområdet for tilsyn, sett i lys av a) embetets ressurser, b) kompetanse, c) metodikk og strategier og d) andre relevante forhold i fylket som har påvirket måloppnåelsen i 2011. Rapporten skal gi direktoratet tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere hvordan disse forutsetningene påvirket måloppnåelsen til embetet. Årsrapporten skal også inneholde en redegjørelse for eventuelle tiltak som er eller planlegges gjennomført for å bedre måloppnåelsen.

  Fylkesmannen skal rapportere egeninitierte og hendelsesbaserte tilsyn i henhold til mal i det elektroniske årsrapporteringssystemet. I tekstdelen av rapporten skal Fylkesmannen orientere om hvilke vurderinger som lå til grunn for valg av tema, objekt og dimensjonering av tilsynet.

  Fylkesmannen skal i rapportering for 2011 særskilt vurdere i hvilken grad tilsynsobjektene retter lovbrudd avdekket gjennom tilsyn.

  Annen rapportering:

  Fylkesmannen skal rapportere særskilt fra det felles nasjonale tilsynet, jf. mal for rapportering FNT 2010 og 2011 som er publisert på FM-nettet. Rapportering for tilsynsaktiviteten på FNT våren 2011 skal skje 1. juni 2011.

  Fylkesmannen skal rapportere særskilt fra tilsyn med prioriterte områder etter egen mal. Fristen for rapportering er 6. januar 2012.

  Fylkesmannen skal rapportere løpende til Utdanningsdirektoratet om kommuner som unnlater å følge pålegg.

  (10.02.2011 Oppdatert: 31.10.2011)
  Hopp til menyen Hopp til innhold